ผลการเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ผลการเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุรวิวัฒน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนสาเร็จการศึกษาแล้ว  2  รุ่น  โดยในปีการศึกษา  2562 ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 52 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 จำนวน  38 คน โดยโรงเรยีนสรุววิฒัน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารได้ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว    รายละเอียดดังนี้ ผลการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ  โครงการ  วมว. และห้องเรียนปกติ จำนวน 31 คน และนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอื่น ๆ  ในสายวิทยาศาสตร์สายศิลป์ และอื่น ๆ จำนวน 21 คน รายละเอียดดังนี้

ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 13 คน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 16 คน รอประกาศผลรอบที่ 4 จำนวน 9 คน โดยมีรายละเอียดกลุ่มสาขาวิชาดังนี้

X