ผลการเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561

ผลการเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสุรวิวัฒน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2559 ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนสำาเร็จการศึกษาแล้ว 1 รุ่น  ประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษา   ปีที่ 3 จำานวน 55 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 24 คน โดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษา ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

X