ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร

Dr. Rachain Kosanlavit

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email : rachain.K@sut.ac.th

อาจารย์สุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์

Ms. Sukkasame Thugsinsumpunt

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ

             โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email   :  pinkasem@g.sut.ac.th

อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์

Dr. Sakesit Chumnarnsilpa

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวืชาการ

             โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email   :  sakesit@sut.ac.th

X