ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี

             Asst. Prof. Dr. Sarum Boonmee

ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ

           : รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยศึกษาค้นคว้า

           : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email :  sarum@sut.ac.th

อาจารย์สุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์

Ms. Sukkasame Thugsinsumpunt

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ

             โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email   :  pinkasem@g.sut.ac.th

อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์

Dr. Sakesit Chumnarnsilpa

ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

             โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Email   :  sakesit@sut.ac.th

X