หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X