โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

                      โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยมุ่งเน้นทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หลักสูตรได้กําหนดให้นักเรียนทุกคนต้องทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูของโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาโครงงานสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่ปรึกษาร่วมกับครูของโรงเรียนและมุ่งเน้นให้นักเรียน ที่สําเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ

        การฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการทํา โครงงานวิทยาศาสตร์นั้นจะทําให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ เช่น ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการออกแบบการทดลองและ การควบคุมตัวแปร เป็นต้น

         นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และได้พัฒนาทักษะชีวิต ทั้งการทํางานเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้นํา การแบ่งเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ความรับผิดชอบ และช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จากนโยบายและความสําคัญดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ จึงมีการฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ผ่านการทําโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ มีนักเรียนท่ีผลิตโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จํานวน 60 ชิ้นงาน โดยผลงานบางส่วนได้เข้าร่วมและนําเสนอในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ

X