O-NET ปี 2561

O-NET ปี 2561

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 79.22 คะแนน ภาษาอังกฤษ 73.67 คะแนน คณิตศาสตร์ 79.56 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 67.75 คะแนน โดยที่คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ สูงกว่าคะแนนในระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนสังกัด สกอ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 73.00 คะแนนสังคมศึกษา 44.67 คะแนน ภาษาอังกฤษ 66.20 คะแนน คณิตศาสตร์ 74.27 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 51.82 คะแนน โดยที่คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ สูงกว่าคะแนนในระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนสังกัด สกอ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

X