หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และห้ามการใช้สำหรับความมุ่งหมายทางทหารทั้งปวง ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ IAEA ตั้งขึ้นเป็นองค์การที่เป็นอิสระเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2500 แม้ทบวงการฯ จะสถาปนาขึ้นเป็นเอกเทศจากสหประชาชาติผ่านสนธิสัญญาระหว่างประเทศขององค์การเอง คือ บทกฎหมาย IAEA แต่ IAEA รายงานต่อทั้งสมัชชาใหญ่และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

IAEA มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา IAEA มี “สำนักงานพิทักษ์ภูมิภาค” สองแห่งซึ่งตั้งอยู่ในโตรอนโต ประเทศแคนาดาและในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น IAEA ยังมีสำนักงานติดต่อประสานงานสองแห่งตั้งอยู่ในนครนิวยอร์ก สหรัฐ และในเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ IAEA มีห้องปฏิบัติการสามแห่งตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาและไชเบอร์ซดอร์ฟ ประเทศออสเตรียและในโมนาโก

IAEA เป็นสมัชชาระหว่างรัฐบาลเพื่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีนิวเคียร์และพลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติทั่วโลก โครงการของ IAEA สนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ การจัดหาการพิทักษ์ระหว่างประเทศต่อการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์ในทางที่ผิดและส่งเสริมความปลอดภัยนิวเคลียร์ (รวมการป้องกันรังสี) และมาตรฐานแความปลอดภัยนิวเคลียร์และการนำไปปฏิบัติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานกลางให้การเสนอแนะนโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ กำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

The China National Nuclear Corporation (CNNC; Chinese: 中国核工业集团公司; pinyin: Zhōngguó Hé Gōngyè Jítuán Gōngsī) is a state-owned entity founded in 1955 in Beijing.CNNC’s president and vice-president are appointed by the Premier of the People’s Republic of China. However, the CNNC is a state-owned corporation, not a government administrative body. It oversees all aspects of China’s civilian and military nuclear programs. According to its own mission statement, it “is a main part of the national nuclear technology industry and a leading element of national strategic nuclear forces and nuclear energy development. CNNC is a nationwide industrial conglomerate integrating science, technology, industry, and international trade

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. (Thailand Institute of Nuclear Technology: TINT) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 มีภารกิจหลัก คือ ศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ในการก่อตั้ง ดังนี้

  • พัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทย
  • ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิวเคลียร์ทั้งทางการศึกษา การวิจัย การประยุกต์ และการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
  • แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
  • ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี และช่วยพิทักษ์ประโยชน์ ของประชาชนในด้านนิวเคลียร์
  • สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิวเคลียร์
  • ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  • ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
X