วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศด้านวิจัยรังสีรักษาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัยและให้บริการด้านรังสีรักษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจ

1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย และให้บริการด้านรังสีและการรักษา

2. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านในระดับอาเซียน

3. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษา และการบริการสาธารณสุขในระดับสูง สำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. เพื่อเป็นแหล่งกระจายความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่ภูมิภาค

เป้าหมายหลักของโครงการ

 

X