โครงการประชาสัมพันธ์ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการฯ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดโครงการประชาสัมพันธ์ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน”

โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อนัน ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และผศ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ กล่าวรายงานถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการร่วมบรรยายในหัวข้อ “ประโยชน์ของเครื่องกำเนินนิวตรอน และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์” โดย ผศ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ร่วมกับ อ. ดร.ฉัตรเพรช ยศพล ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X