ระเบียบการให้บริการและประกาศ

ระเบียบการให้บริการและประกาศ

ระเบียบการให้บริการและ ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตารางระเบียบการให้บริการและ ประกาศ

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

ประเภทไฟล์

1.บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556PDF
2.ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย-ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 |
(ร่าง)ปรับปรุงระเบียบฯ 62

PDF
3.ประกาศ มทส. เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554PDF
4.แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการให้บริการ SUT-wifi & SUT-mailPDF
5.(ร่าง) ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์-มหาวิทยาลัยฯ (SUT-Net)
PDF
6.ระเบียบการขอใช้บริการโทรศัพท์-วิทยุสื่อสารPDF
7.ระเบียบการขอใช้ห้องประชุมPDF
8.รายละเอียดวิธีการตั้งชื่อเครื่องและ Workgroup ของมหาวิทยาลัยฯPDF
9.กฏการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์PDF
10.อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานภายใจที่ดำเนิน-งานเชิงธุรกิจ, หน่วยงานภายนอก)PDF
11.ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์PDF
12.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารและ-จดหมายเหตุมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารีPDF
13.กฏการให้บริการ virtual serverPDF
14.กฏการให้บริการ web hostingPDF
15.กฏการให้บริการ internet account สำหรับแขกของมหาวิทยาลัยPDF
16.แผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน (IT contingency plan)PDF
17.นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลศูนย์คอมพิวเตอร์ (Personal Data Management Policy)PDF
X