ความเป็นมา ศกน.

ความเป็นมา ศกน.

มาตรา 5 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 (ซึ่งประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533) กำหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และมาตรา 6 กำหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น  1) สำนักงานอธิการบดี  2) สำนักวิชา  3) สถาบัน และ  4) ศูนย์ฯ ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 แบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่  1) ส่วนอำนวยการ  2) ส่วนสารบรรณและประชาสัมพันธ์  3) ส่วนการเจ้าหน้าที่  4) ส่วนการเงินและบัญชี  5) ส่วนอาคารสถานที่  6) ส่วนพัสดุ  7) ส่วนแผนงาน  8) ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และ 9) ส่วนกิจการนักศึกษา หลังจากนั้น สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 มีมติเห็นชอบให้ตราข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ พ.ศ. 2537 เพื่อให้มีส่วนงานเพิ่มขึ้นอีกส่วนงานหนึ่ง เรียกว่า “ศูนย์กิจการนานาชาติ

X