ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ศูนย์กิจการนานาชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ตลอดจนการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ศูนย์กิจการนานาชาติยังเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านกิจการนานาชาติ เช่น ความร่วมมือกับต่างประเทศ การร่วม/จัดกิจกรรมนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปวิเคราะห์ อันจะนำมาซึ่งการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ และดำเนินการด้านเอกสาร/จดหมายราชการภาษาอังกฤษ

 

ตามพันธกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ จึงมีงานบริการต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ งานพิธีการและต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ การบริการข้อมูลด้านกิจการนานาชาติ การบริการด้านเอกสารประกอบการเดินทางและการจัดการเดินทาง inbound/outbound การจัดการเดินทาง
การอำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษา และชาวต่างชาติ การประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บริการวีซ่า และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติ และการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนานาชาติ

 

การบริการหลัก

การบริการที่สำคัญแนวทางและวิธีการให้บริการ
งานพิธีการและต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ1.   การจัดพิธีต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย

2.   การจัดพิธีลงนาม/หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานต่างประเทศ

การอำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ1.   ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของข้อตกลงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

2.   ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

3.   ประสานงานในการลงนามในข้อตกลง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ

การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนานาชาติ1.   เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกิจการนานาชาติ เช่น ความร่วมมือกับต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ
เป็นต้น แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ2.  ให้ข้อมูลด้านกิจการนานาชาติที่ดำเนินการวิเคราะห์แล้วให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนด
นโยบายด้านการพัฒนาความเป็นสากล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประสานงานหลักสูตร Double/Dual Degree1.   เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสำนักวิชาในการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศในการหารือเพื่อการจัดทำ
หลักสูตร Double/Dual Degree2.   นอกจากประสานให้มีหลักสูตรแล้ว ศกน. มีบทบาทอะไรอีก
การเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ1.   จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อนำเสนอพิจารณาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
การบริการด้านเอกสารประกอบการเดินทาง inbound/outbound1.   ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การทำหนังสือเดินทางราชการให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

2.   ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การทำหนังสือรับรองการขอวีซ่าให้กับนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

3.   ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตรา และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารประกอบการขอตรวจลงตรา
ให้กับนักศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาสหกิจศึกษา นักวิจัย และผู้ติดตามชาวต่างชาติ และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเดินทางมาศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ/หรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

การจัดการเดินทาง inbound/outbound1.   การจัดทำแผนการเดินทาง และดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติ
ภารกิจ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศ2.   การจัดทำแผนการเดินทาง และดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาเยือนของ
อาคันตุกะต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยฯ3.   การจัดทำแผนการเดินทาง และดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาเยือนของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยฯ
อำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ1.   การรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ แล้วดำเนินการเข้าสู่กระบวนการ
การรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ2.   จัดทำหนังสือรับรองการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย3.   จัดทำหนังสือตอบรับเข้าศึกษา ณ มทส. ส่งให้นักศึกษา และส่งสำเนาไปยังสถานทูตต่างประเทศ และ
กรมกงสุลในไทย
การประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บริการวีซ่า และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติ1.  การประสานงานด้านการจัดหาที่พัก (ภายในมหาวิทยาลัยฯ) สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้แก่ นักศึกษา/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน/นักวิจัยชาวต่างชาติ/นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ2.  การประสานงานด้านการเดินทางภายในประเทศ เช่น การเดินทางจากสนามบินมายังมหาวิทยาลัยฯ การเดิน
ทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น3.  การปฐมนิเทศและให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเอกสารการแนะนำการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยฯ (Welcome Note)4.  การให้คำปรึกษาในด้านวีซ่า และอื่น ๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ) ให้กับชาวต่างชาติ
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนานาชาติ1.   การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัยฯ เช่น ค่ายกิจกรรมนักศึกษา International
Night การสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ เป็นต้น2.   การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือ
X