งานจัดเก็บเอกสาร

งานจัดเก็บเอกสาร

  1. การกำหนดเลขที่คำสั่ง มทส. และ คำสั่งสภา มทส.

การกำหนดเลขที่คำสั่ง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดทำคำสั่ง สามารถโทรศัพท์จองเลขที่คำสั่ง มทส. ของแต่ละวันทำการ ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยคำสั่งฉบับนั้นต้องมีลายมือชื่อของผู้บริหารลงนามเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  1. แจ้งเวียนเอกสารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คำสั่ง คำสั่งสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อในเอกสาร เพื่อทราบและปฏิบัติ ผ่านระบบ SUT E-Office
  2. ดูแลจัดเก็บข้อมูล คำสั่ง คำสั่งสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ใน SUT DOCUMENT ARCHIVE SYSTEM ระบบสืบค้นเอกสาร
  3. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการทำลายหนังสือและข้อสอบ
  4. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการทำลายหนังสือ

ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

X