งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ดำเนินการประสานงานกับ รปภ. ประจำอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อตรวจสอบเอกสาร สิ่งของ ว่าถูกต้อง ตรงตามจำนวนที่ระบุในใบนำส่งหรือไม่ ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการโทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังหน่วยประสานงาน มทส. กทม. เพื่อทบทวน มีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้

ในวันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) รถเฉพาะกิจของส่วนอาคารสถานที่ เดินทางมาถึงอาคารบริหาร มทส.  นครราชสีมา เวลาประมาณ 18.00 น. โดยนำเอกสารจากหน่วยประสานงาน มทส. กทม. ลงพักไว้ที่ รปภ.อาคารบริหาร

เวลาประมาณ 08.45 น. ของทุกวันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) งานธุรการผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการตรวจสอบ ตรวจนับ และคัดแยกสิ่งของ โดยดำเนินการคัดแยกดังนี้

  1. ภายในอาคารบริหาร

–  เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ นำส่งโดยตรงแก่ผู้รับหรือตัวแทน โดยผู้รับหรือตัวแทนต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

–  พัสดุสิ่งของ จะทำการแจ้งผู้รับหรือตัวแทน เพื่อมาติดต่อขอรับ โดยผู้รับหรือตัวแทนลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

  1. ภายนอกอาคารบริหาร

–  เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ นำส่งผ่านงานไปรษณีย์ ส่วนสารบรรณและนิติการ พร้อมใบนำส่ง เพื่อลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

–  พัสดุสิ่งของ แจ้งผู้รับหรือตัวแทน เพื่อเดินทางมาติดต่อขอรับ ที่งานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ โดยลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดทำหนังสือเสนออธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เพื่อลงนามหนังสือ
2. นำหนังสือที่ผ่านการลงนามแล้ว มาดำเนินการออกเลขที่ หนังสือส่ง ที่งานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ
3. งานธุรการส่วนสารบรรณและนิติการ จัดทำสำเนาหนังสือเก็บไว้ 1 ชุด และมอบสำเนาหนังสือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เก็บไว้ 1 ชุด 4. ส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 4073

1) หนังสือภายนอกที่ส่งถึงผู้บริหาร (อธิการบดี หรือรองอธิการบดี) ลงทะเบียนหนังสือรับที่งานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ
2) งานธุรการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ดำเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ และ นำเสนอผู้บริหาร (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี) เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
3) งานธุรการส่วนสารบรรณและนิติการ บันทึกการปฏิบัติ เกี่ยวกับหนังสือรับและดำเนินการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 4072

X