งานนิติการ

งานนิติการ

ภารกิจงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ตอบข้อหารือ เสนอความเห็นทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ยกร่างตรวจร่างกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบการโอนสิทธิ เร่งรัดหนี้สิน สอบข้อเท็จจริง แจ้งความร้องทุกข์ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี สืบหาทรัพย์สินเพื่อบังคับคดี และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้

X