งานประชุมและช่วยนักบริหาร

งานประชุมและช่วยนักบริหาร

งานประชุมและช่วยนักบริหาร ภาระหน้าที่ ดังนี้

งานประชุม

  1. จัดประชุมประสานงานบริหาร
  2. จัดประชุมอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  3. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง

 

งานเลขานุการ

  1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านรับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. ประสานงานลงตารางนัดหมายผู้บริหาร
  3. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร
  4. จัดประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมสารนิเทศ / ห้องประชุมสารนิทัศน์ / ห้องประชุมสารวินิจ
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
X