แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

คู่มือคัดแยกบัญชีทำลาย “หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารฯ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5”

https://bit.ly/3aev3Cg

แบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลายประจำปี 2564

http://dcdl.sut.ac.th/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=16

 

แบบฟอร์มไปรษณีย์

http://dcdl.sut.ac.th/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=6

X