อื่นๆ

อื่นๆ

ชื่อตำแหน่งบริหารของหน่วยงานต่าง ๆชื่อ – สกุล
อธิการบดีรศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีรศ.ดร.อนันต์  ทองระอา
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณรศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลรศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรศ.สพญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผศ.ดร.วิทธวัช  โมฬี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรศ.ดร.กองพล  อารีรักษ์
1.ผู้ช่วยอธิการบดีรศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์
2.ผู้ช่วยอธิการบดีรศ.ดร.ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์
3.ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์
4.ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว
5.ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.ดร.ปริญญา  น้อยสา
6.ผู้ช่วยอธิการบดีรศ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร
7.ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา
8.ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.ดร.อิศรา  ประมูลศุข
9.ผู้ช่วยอธิการบดีศ.ดร.จตุพร  วิทยาคุณ
10.ผู้ช่วยอธิการบดีอ.ดร.เอกรงค์  สุขจิต
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประจำตัวอธิการบดีอ.ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์รศ.ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา
รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผศ.ดร.พัชรินทร์  ชัยสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมีศ.ดร.James R.Ketudat-Cairns
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ผศ.ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาผศ.ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ผศ.ดร.พนมศักดิ์  มีมนต์ (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศรศ.ดร.ทรงกต  ทศานนท์ (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิกรศ.ภญ.ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์ (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี
หัวหน้าสถานวิจัย สวว.
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)Professor Dr.Yoshiyuki  Kawazoe
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)Professor Dr.Karl  Ludwig  Giboni
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)Professor Dr.Chia-Chu  Chen
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)Professor Dr.Hirofumi  Tanaka
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นางกานดา  คำมาก (รักษาการ)
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรศ.ดร.หนึ่ง  เตียอำรุง
รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผศ.ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชผศ.ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์รศ.ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพรศ.ดร.อภิชาติ  บุญทาวัน
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารรศ.ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล
หัวหน้าสถานวิจัย สวทก.รศ.ดร.พรรณลดา  ติดตะบุตร
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรน.ส.วรางค์  วีระนาคินทร์
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมรศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ
รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมผศ.ดร.สรียา  วิจิตรเสถียร
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไปอ.ดร.ปราโมทย์  ภักดีณรงค์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศอ.ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอ.ดร.พรอนันต์  เอี่ยมขจรชัย
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอ.ดร.บุญช่วย  บุญมี (รักษาการ)
หัวหน้าสถานวิจัย สวทส.อ.ดร.อัจฉราวรรณ  บุรีภักดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมนางทิติยา  ศรีอินทร์
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์รศ.ดร.พรศิริ  จงกล
รองคณบดีฝ่ายบริหารรศ.ดร.เผด็จ  เผ่าละออ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.ดร.สมศักดิ์  ศิวดำรงพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตผศ.ดร.วรรณวนัช  บุ่งสุด
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรผศ.ดร.เทวรัตน์  ตรีอำนรรค
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งศ.ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อ.ดร.สมศักดิ์  ศิวดำรงพงศ์ (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีอ.ดร.ธีระสุต  สุขกำเนิด
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอ.ดร.ชโลธร  ธรรมแท้
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์  คำสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์รศ.ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารศ.ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธารศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการผศ.ดร.อุษณีย์  กิตกำธร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอ.ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการอ.ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีผศ.ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ (ผศ.ดร.อุทัย มีคำ กรณีหน.สาขาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้)รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ (รักษาการ)
หัวหน้าสถานวิจัย สววศ.รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์
หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ผศ.ดร.วิภาวี  หัตถกรรม (รักษาการ)
หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษาอ.ดร.ชิตพงศ์  เวชไธสงค์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นางชดช้อย  รวยสูงเนิน
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ศ.นพ.สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ
รองคณบดีฝ่ายบริหารอ.นพ.ดร.ศุภกฤต  อุยวัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล
รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ *นพ.ประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ
รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลบุรีรัมย์ *นพ.สมชัย  อัศวสุดสาคร
รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลสุรินทร์ *นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา
หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์อ.พญ.อัชฌา  พงศ์พิทักษ์ดำรง
หัวหน้าสาขาวิชาจักษุวิทยาอ.พญ.นันท์นภัส  ประดุจเดชา (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ผศ.พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ผศ.นพ.ดร.ชวบูลย์  เดชสุขุม (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยาผศ.นพ.ดร.ชวบูลย์  เดชสุขุม
หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาอ.พญ.กิติรัตน์  ภัทรามรุต
หัวหน้าสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาผศ.พญ.ปัทมา  ทองดี (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนอ.พญ.เฟื่องฟ้า  เบญจโอฬาร
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอ.พญ.ดร.ปิยาอร  นำไพศาล (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อ.นพ.ดร.ศุภกฤต  อุยวัฒนกุล (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาผศ.พญ.ปัทมา  ทองดี
หัวหน้าสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาอ.พญ.นันท์นภัส  ประดุจเดชา
หัวหน้าสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์อ.พญ.ดร.ปิยาอร  นำไพศาล (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ผศ.พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด (รักษาการ)
หัวหน้าสถานวิจัย สวพ.รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษาอ.นพ.ดร.บัณฑิต  อัศวฤทธิไกร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล (รักษาการ)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอ.ดร.เอกรงค์  สุขจิต (รักษาการ)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผศ.ดร.ปริญญา  น้อยสา (รักษาการ)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผศ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์
รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดง (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานอ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผศ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิด (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นผศ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์ (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล (รักษาการ)
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิด (รักษาการ)
หัวหน้าสถานวิจัย สวพย.ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นายไพรัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ
คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน  ส่งไพศาล
รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์  จิตประเสริฐวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชนอ.ทพญ.พันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก 
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่นอ.ทพญ.นยนี  ยศพล
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่อ.ทพ.วินัย  จีนโน
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์  จิตประเสริฐวงศ์ (รักษาการ)
หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษาผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน  ส่งไพศาล (รักษาการ)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นางจารุณี  ผลมาตย์
หัวหน้าสถานวิจัย สวทต.ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์  จิตประเสริฐวงศ์
คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์อ.ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์
รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์อ.นลิน  สิทธิธูรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ.ดร.พงษ์สิทธิ์  บุญรักษา
หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารอ.ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ (รักษาการ)
หัวหน้าสถานวิจัย สวสธ.รศ.ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์นางกาญจนา  พรหมสอน
*ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ (รักษาการ)
*รองผู้อำนวยการ (สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน)อ.ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล (รักษาการ)
*รองผู้อำนวยการ (สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท์ (รักษาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสาทิพย์  จุไรรัตน์พร
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนนายอาวุธ  อินทรชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติรศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ (รักษาการ)
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.วีณา  ฟั่นเพ็ง (รักษาการ)
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอ.ดร.ณัฎฐญา  เผือกผ่อง
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.โศรฎา  แข็งการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษารศ.ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์
หัวหน้าสำนักงานนายพิรุณ  กล้าหาญ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ศ.ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาผศ.ดร.ธรา  อั่งสกุล
รองผู้อำนวยการอ.ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล
หัวหน้าสำนักงานนายถุงเงิน  ดาวเที่ยง
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพผศ.ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.กีรติ  สุลักษณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารศ.ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.พรรษา  ลิบลับ
หัวหน้าสำนักงานนางพรประภา  ซ้อนสุข
ผู้อำนวยการเทคโนธานีผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรมผศ.ดร.อรรถพล  มณีแดง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ผศ.ดร.สารัมภ์  บุญมี
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผศ.ดร.สันติ  วัฒฐานะ
รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผศ.ดร.บุญเรือง  มะรังศรี
รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผศ.ดร.คธา  วาทกิจ
ผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่อธิการบดี (รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ)
รองผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ผศ.ดร.ธรา  อั่งสกุล
   หัวหน้าสถานพัฒนาองค์กรอัจฉริยะ   อ.ดร.ฉัตรภัสร์  ฐิติอัคราวงศ์ (รักษาการ)
   หัวหน้าสถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะดิจิทัล   อ.ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล (รักษาการ)
   หัวหน้าสถานส่งเสริมเครือข่ายและพันธกิจสัมพันธ์   ผศ.ดร.สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด (รักษาการ)
   หัวหน้าสถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา   ผศ.ดร.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง (รักษาการ)
   หัวหน้าสถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   อ.ดร.ธวัชพงษ์  พิทักษ์ (รักษาการ)
   หัวหน้าสถานวิจัย   อ.ดร.นิศาชล  จำนงศรี (รักษาการ)
   หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ   น.ส.รัชนีกร  ทองมา (รักษาการ)
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการนางประวีณา  หอมตา (รักษาการ)
หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการน.ส.สุภาภรณ์  สุวรรณบุรี
หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคลน.ส.ณัฐภา  อินทร์อิ่ม (รักษาการ)
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีนายชุมพล  สว่างวัฒนกิจ
หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่นายธานี  คล่องณรงค์
หัวหน้าส่วนพัสดุนายอรรถพร  อุ่นโสมย์
หัวหน้าส่วนแผนงาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการนายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษานายธัญเทพ  พรหมสอน (รักษาการ)
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์นางมนัสวี  บรรลือทรัพย์
หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์นางนพคุณ  กสานติคุณ (รักษาการ)
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพนายวีรวัชร์  ทองยอดดี
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ผศ.ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา
หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอ.ดร.พิชญสินี  กิจวัฒนาถาวร
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนางนงเยาว์  สุคำภา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์ (รักษาการ)
หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอนผศ.ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช (รักษาการ)
หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาอ.ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ดูแลฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัยด้วย)ผศ.ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์
รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ดูแลฝ่ายวิสาหกิจ)อ.ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย
ผู้จัดการสุรสัมมนาคารอ.ดร.ฉัตรชัย  พิศพล
รองผู้จัดการสุรสัมมนาคาร
หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาผศ.ดร.สารัมภ์  บุญมี (รักษาการ)
หัวหน้าหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ สถานค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาผศ.ดร.สารัมภ์  บุญมี (รักษาการ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ผศ.ดร.สารัมภ์  บุญมี (รักษาการ)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฝ่ายบริหารอ.ดร.เศกสิทธิ์  ชำนาญศิลป์ (รักษาการ)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฝ่ายวิชาการอ.ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์ (รักษาการ)
หัวหน้าหน่วยประสานงาน มทส กทม(ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง)
X