วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการให้บริการด้านสารบรรณและกฎหมายตามหลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

           ให้บริการด้านการสารบรรณ การประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหาร การให้บริการความรู้และวิธีการด้านกฎหมาย

X