ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดแนวทาง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีกิจกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าสัมมนาทางวิชาการ ได้ที่

https://ceit.sut.ac.th/register/iedu2018/

*** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิดารัตน์ รายพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 4979, 4977​

X