หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Technology (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Food Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 2. อาจารย์และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 3. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
 4. กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชา 335681 สัมมนามหาบัณฑิต 1 และ 335682 สัมมนามหาบัณฑิต 2 โดยไม่คิดหน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทาวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชา โดยมีการเรียนวิชาบังคับ จำนวน 2 หน่วยกิต      วิชาเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (โดยเลือกในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์จำนวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

 • หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ผู้สมัครต้องมีผลงานของโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิชาเอกในการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทาในหน่วยงานต้นสังกัดมาเสนอให้พิจารณา
  3. ผู้สมัครต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 3.0
 • หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตร

* โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชา 335681 สัมมนามหาบัณฑิต 1 และ 335682 สัมมนามหาบัณฑิต 2 โดยไม่คิดหน่วยกิต
(1) เลือกในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารอย่างน้อย 9 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

 • ดาวน์โหลดเอกสารรายวิชาในหลักสูตร

แผนการศึกษา

X