ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ: การใช้ประโยชน์จากกากน้ำตาลเพื่อการผลิต 2,3-บิวเทนไดออลเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอำพน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ: การพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบระบบเปิดต้นทุนต่ำสำหรับการผลิตแปลงพันธุ์อ้อยเชิงพาณิชย์

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  บุญทาวัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ: นวัตกรรมการผลิตบิวทิลแล็คเต็ตและกรดแล็คติคจากกากน้ำตาลเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทยระดับโรงงานต้นแบบ

X