สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะ UKPSF

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow of HEA

โดยมีคณาจารย์พี่เลี้ยง ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA)  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว (FHEA) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X