สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตภัณฑ์กะปิ : สารระเหยให้กลิ่นรสและอายุการเก็บรักษาโดยการเติม กล้าเชื้อ ออกแบบกระบวนการตากแห้งและบรรจุภัณฑ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

  • การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับการเพาะเลี้ยง สัตว์นำ : การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา ฟาร์มอัจฉริยะ และการตรวจโรคปลาด้วยตนเองแบบแม่นยำสูง
X