สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  • การพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวต้านทานโรคราแป้งและใบจุดโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก (ปีที่ 3)

2. อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนารักษ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  • การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาแดง Rooibos สำเร็จรูป

3. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันคลังสมองของชาติ

  • คุณภาพเชิงสุขภาพของเนื้อและกระดูกไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เทียบกับไก่พื้นเมืองภาคเหนือและไก่เนื้อทางการค้า
X