สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563

X