สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจักเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนให้กับคณาจารย์ในสำนักวิชา และมหาวิทยาลัยต่อไป

X