ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564” จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการวิจัยสูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.จริยา  รอดดี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  2. อาจารย์ ดร.จักรสุมา  พงศ์เศรษฐ์กุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  3. อาจารย์ ดร.ฉัตรศิรินทร์  นาคหฤทัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  4. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  บุญชื่น  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
X