สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับวุฒิเมธีการสอน (Senior Fellow)

โดยมีคณาจารย์พี่เลี้ยง และบุคคลอ้างอิง ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ (SFHEA)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด (SFHEA)
X