สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 1/2564 ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายธนภัทร ศรีลาวงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
2. นายภูเขา ลีอนันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท สระบุรีฟาร์ม จำกัด
3. นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เควายเอส ฟู้ดส์ จำกัด
X