ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปาก

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปาก

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง (Clinical Oral Health Care Skill Development Simulation Laboratory)

        ความจุ 45 ที่นั่ง ประกอบด้วยชุดหุ่นผู้ป่วยจำลองและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการให้การรักษาทางทันตกรรม จำนวน 40 ชุด
และชุดเนวิเกเตอร์ สำหรับประเมินผลการฝึกทักษะทางทันตกรรม 5 ชุด
สำหรับฝึกปฏิบัติการในกลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอนโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปากทันตกรรมสำหรับเด็กและปริทันตวิทยา

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะประดิษฐ์ทางทันตกรรม 1 (Dental Prosthesis Skill Development Laboratory 1)

ความจุ 40 ที่นั่ง สำหรับฝึกปฏิบัติทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมจัดฟัน

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะประดิษฐ์ทางทันตกรรม 2 (Dental Prosthesis Skill Development Laboratory 2)

สำหรับฝึกปฏิบัติทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมจัดฟัน

ห้องปฏิบัติการคลินิกสุขภาพช่องปากเสมือนจริง
(Virtual Oral Health Care Clinic
Laboratory)

ประกอบด้วยเก้าอี้ทันตกรรม เพื่อสาธิตการให้การรักษาในผู้ป่วย

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางทันตรังสีวิทยา
(Oral Radiology Skill Development Laboratory)

สำหรับฝึกปฏิบัติการทางทันตรังสี

X