นักศึกษา

นักศึกษา

1. กิจกรรม DENT SUT Research Innovations and Research Day 2023 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

🥇รางวัลชนะเลิศ : กลุ่ม 5 การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการกรออะคริลิกในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
1. นางสาวชนัญญา นพรัตน์
2. นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม
3. นางสาวชฎาธร ชูเดช
4. นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย
5. นายกีรติ จะหละ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ทพญ.กันยา มาสุธน
 
🥈รางวัลรองชนะเลิศ : กลุ่ม 1 ประสิทธิผลของโพลิเดนท์และกระแสไฟฟ้าต่อความไวของไบโอฟิล์มเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลบนแผ่นอะคริลิก
1. นางสาวศิรดา ทองรักศรี
2. นายภัทรดนัย ปู่เพี้ยน
3. นายชนัญวัฒน์ วาดวิไล
4. นายปริญญา วงษ์เสนสะ
5. นายไวทย์ วีระเศรษฐกุล
6. นางสาววิชุดา พินิจกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร.สุภัทรญาณ ทองจิตร
 
🎖 รางวัล Popular Vote : กลุ่ม 2 ผลของชนิดน้ำนมและอุณหภูมิที่ต่างกันต่อการก่อตัวของไบโอฟิล์มบนเคลือบฟัน
1. นายธรรมรัตน์ นาสอ้าน
2. นางสาวสุนิษา โพธิ์พรม
3. นายพิสิฐพล ศรีทา
4. นางสาวธมลวรรณ เตี๋ยอนุกูล
5. นางสาววชิราภรณ์ ธรรมนิวิฏฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร.สุภัทรญาณ ทองจิตร

2. นักศึกษาทันตแพทย์ชนกนันท์ ศิริคำน้อย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภทบุคคล 110 ซม. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์” ณ สโมสรขี่ม้าไทยโปโล แอนด์อีเควสเทรียน คลับ พัทยา ในวันที่ 23-25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา


3. นักศึกษาทันตแพทย์ไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 4’’ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


4. ตัวแทนนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขัน“โต้วาทีน้องใหม่ 2566” ชิงโล่อธิการบดี ปีที่ 12 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 (รอบชิงชนะเลิศ) เวลา 11:30 น. – 13:30 น. ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


5. นักศึกษาทันตแพทย์จิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


 

1. รางวัล “นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564” โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1) นักศึกษาทันตแพทย์ศิรดา ทองรักศรี
2) นักศึกษาทันตแพทย์กัญณิฐา ศักยโกสิทธิ์
3) นักศึกษาทันตแพทย์กฤติญา อุบลวัฒน์
4) นักศึกษาทันตแพทย์อุนนดา มุสิกพันธ์
5) นักศึกษาทันตแพทย์ธนาภา วีรผาติวัฒน์
 

2. ทันตแพทย์ธาวิน โพธิ์ศรี บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเกาะจันทร์ ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก จากกองทุน ศ.อิศระ – ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยมแก่บัณฑิตจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทันตบุคลากรยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ


3. นักศึกษาทันตแพทย์จินต์จุฑา เกตุชาญสิริ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00-16.30 น. ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบโดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


4. พิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ: นางสาวกัญณิฐา ศักยโกสิทธิ์
รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม : นางสาวปณิธาน ชัยทอง
รางวัลนศทันตแพทย์ดีเด่นด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย : นางสาวสรารัตน์ คำพิชิต รางวัลนศทันตแพทย์ดีเด่นด้านกิจกรรม : นายทินกร พันธ์ทอง
รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ยอดเยี่ยม : นางสาวณัฐณิชา รอดวรรณะ


5. นักศึกษาทันตแพทย์สุพล คันชนานนท์ ได้รับ “รางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 3’’ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

1. นักศึกษาทันตแพทย์ศิรดา ทองรักศรี ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


2. นักศึกษาทันตแพทย์วชิราภรณ์ ธรรมนิวิฏฐ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


3. นักศึกษาทันตแพทย์พร้อมพงค์ วงษ์วิบูลย์สิน ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


4. นักศึกษาทันตแพทย์ชุติภา เดชกรรณ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านกิจกรรม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


5. นักศึกษาทันตแพทย์สุพล คันชนานนท์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ยอดเยี่ยม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


6. นักศึกษาทันตแพทย์จิราภา คำใหม่ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


7. นักศึกษาทันตแพทย์ธนพร จันทร์โท ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


8. นักศึกษาทันตแพทย์ธัญรัตน์ คงสนิทพะเนา ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


9. นักศึกษาทันตแพทย์วรดา วงศ์รจิต ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


10. นักศึกษาทันตแพทย์ธาวิน โพธิ์ศรี ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง F12-105A ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


11. ทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยแถลง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดล็อกเก็ตสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ของผู้ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี มอบโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


12. นักศึกษาทันตแพทย์กุลนิษฐ์ กองเมืองปัก ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารความเป็นเลิศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบโดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


13. นักศึกษาทันตแพทย์คณิน โสมาบุตร นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 2’’ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ


14. ทันตแพทย์หญิงวรรณวลี จินดามัง บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ได้รับรางวัล ‘’ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม’’ เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก จากกองทุน ศ.อิศระ – ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ


1. นักศึกษาทันตแพทย์ธาวิน  โพธิ์ศรี ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


2. นักศึกษาทันตแพทย์สุธิตา  งูนิ่ม ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


3. นักศึกษาทันตแพทย์กิตติ เรืองบุญคุ้มสุข ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


4. นักศึกษาทันตแพทย์ปฏิภาณ ฤาเดช ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านกิจกรรม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


5. นักศึกษาทันตแพทย์ปิยมาภรณ์ รัตน์วิเศษ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ยอดเยี่ยม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


6. นักศึกษาทันตแพทย์รชฏ ศรีระทัศน์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึก
โรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


7. นักศึกษาทันตแพทย์ภูริณัฐ แหวนบุญกิจ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


8. นักศึกษาทันตแพทย์พุฒิพงศ์ สุขพงษ์ไทย ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


9. นักศึกษาทันตแพทย์พิมพ์ชนก สมปราชญ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


10. นักศึกษาทันตแพทย์ชญาวรักษ์ ไชยขันธ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ (ห้อง1500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


11. นักศึกษาทันตแพทย์นภสร เชียงหลิว ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักเรียนทุนดีเด่น โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร


12. นักศึกษาทันตแพทย์ไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563


13. นักศึกษาทันตแพทย์รชฏ ศรีระทัศน์ ได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์’’ พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ


14. นักศึกษาทันตแพทย์กฤติญา อุบลวัฒน์ ได้รับรางวัล ‘’ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ’’ พร้อมเข็มเกียรติยศ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 301 และ 302 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ


15. ทันตแพทย์หญิงกมลขวัญ จันทรโณทัย ได้รับรางวัล “นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563”


16. นักศึกษาทันตแพทย์ธาวิน โพธิ์ศรี ได้รับรางวัล “นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563”


17. นักศึกษาทันตแพทย์ศิรดา ทองรักศรี ได้รับรางวัล “นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563”


18. นักศึกษาทันตแพทย์ปาลิน จิรวัฒน์สกุล ได้รับรางวัล “นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563”


19. นักศึกษาทันตแพทย์กฤติญา อุบลวัฒน์ ได้รับรางวัล “นักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563”

20. ทันตแพทย์หญิงกมลขวัญ จันทรโณทัย บัณฑิตเข็มทองคำ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 25631. นักศึกษาทันตแพทย์เกื้อกูล ประกอบกิจ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ยอดเยี่ยม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร


2. นักศึกษาทันตแพทย์กมลขวัญ จันทรโณทัย ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร


3. นักศึกษาทันตแพทย์ธนกฤษกรณ์ พุทไธวัฒน์ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร


4. นักศึกษาทันตแพทย์ธนพงศ์พันธ์ ทับสุวรรณ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร


5. นักศึกษาทันตแพทย์ชญานนท์ รัศมีโสรัจ ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่นด้านกิจกรรม เนื่องในพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศชั้นคลินิก นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร


6. นักศึกษาทันตแพทย์ปิยมาภรณ์ รัตน์วิเศษ  ได้รับรางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 

X