กิจกรรมให้บริการทางสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

กิจกรรมให้บริการทางสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X