เปิดรับสมัครอาจารย์ทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัครอาจารย์ทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2563
1. สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 1 อัตรา
– ระบาดวิทยาคลินิกช่องปาก หรือ ทันตกรรมผู้สูงอายุ
2. สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก 1 อัตรา
– ทันตกรรมสำหรับเด็ก
3. สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น 1 อัตรา
– ทันตกรรมบูรณะ
4. สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ 1 อัตรา
– วินิจฉัยโรคช่องปาก
ติดตามประกาศรับสมัคร / รายละเอียดการรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ. ทพ.ณัฐพล ถินสถิตย์
โทรศัพท์ 08 0313 0284
E-mail : natthapol@sut.ac.th
คุณจารุณี ผลมาตย์
โทรศัพท์ 0 4422 3560
E-mail : jarunee@sut.ac.th
X