ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหารได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ กฤชพิชญากรณ์ สังหาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก
ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

คณาจารย์พี่เลี้ยง และบุคคลอ้างอิง :
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา (FHEA)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์ (SFHEA)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ (คณบดีสำนักวิชาทัตนแพทยศาสตร์)

ขอบคุณภาพและข่าวจาก สถานพัฒนาคณาจารย์

X