ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา

ชื่อหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ

Master of Engineering Program in Mechanical and Process System Engineering

ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท

ภาษาไทย

(ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)

(ชื่อย่อ) วศ. ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)

ภาษาอังกฤษ

(ชื่อเต็ม) Master of Engineering (Mechanical and Process System Engineering)

(ชื่อย่อ) M. Eng. (Mechanical and Process System Engineering)

วิชาเอก

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะของการบูรณาการ

ซึ่งรวบรวมความเป็นเลิศในองค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมหลักดังต่อไปนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

จำนวนหน่วยกิตรวม

ระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 1: การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

 • วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2: การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

 • วิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต
 • วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรทางด้านเครื่องกล
 • วิศวกรทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
 • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต
 • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรตรวจสอบระบบการผลิต
 • อาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย
 • วิศวกรด้านการขาย
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • วิศวกรการเกษตร และวิศวกรอาหาร
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร/กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
 • นักวิจัยงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 • ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
 • นักการตลาดด้านอุปกรณ์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
X