ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่  111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

30000

โทรศัพท์  044-22-4490-1

โทรสาร   044-22-4220

Facebook

X