รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จากโรงน้ำตาลมิตรภูเวียง

อ.ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จาก รอง ผอ. โรงน้ำตาลมิตรภูเวียง (ศิษย์เก่า Chem Eng Sut)

X