การกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)

การกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)

สาขาวิชาฯ ไม่รับนักศึกษา  Re-entry  ดังนั้น นักศึกษาต้องกลับไปเรียนชั้นปีที่ 1 ใหม่ แล้วเลือกเข้าสาขาฯ ในภาคการศึกษาที่ 3 ตามแบบปกติ

X