วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในบทบาทของฝ่ายสนับสนุนและบทบาทของผู้นำในกลุ่มบุคคลหลายความเชี่ยวชาญ

2. ฝึกหัดบัณฑิตให้ปฏิบัติวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาจริงทั้งในเชิงวิศวกรรมและเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ
เป็นนวัตกรรมได้

X