วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

(1) ผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในบทบาทของฝ่ายสนับสนุนและบทบาทของผู้นำในกลุ่มบุคคลหลายความเชี่ยวชาญ

(2) ฝึกหัดบัณฑิตให้ปฏิบัติวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ

(3) ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจริงทั้งในเชิงวิศวกรรมและเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เป็นนวัตกรรมได้

X