ปรัชญา

ปรัชญา

ส่งเสริมพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้รู้ลึกรู้จริงในศาสตร์ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

แบบบูรณาการเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และสังคม โดยอิงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ

X