วิสัยทัศน์ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ย่านความถี่ต่ำและควาถี่สูงรวมถึงการกำหนดการทำงานของวงจรไอซีรวมถึงระดับเกต

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

 

ภารกิจ

1)  ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผู้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์

     ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติมีความพร้อมและสามารถค้นคว้าเรียนรู้ใน ระดับสูงได้

2)  ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นผู้ที่มีวินัยความคิดและ

     การทำงานอย่างมีระบบ สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคลากร ต่างสาขาอาชีพได้

     รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

3)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสม

     กับภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

X