คณาจารย์ ของสาขาวิชา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี งบประมาณ 2564

รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์  และ ผศ. ดร. พัชรินทร์ ราโช ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564  เรื่อง โครงการต้นแบบยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

X