ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

**นักศึกษารหัส B59xxxxx เป็นรุ่นแรก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ (Program Educational Objectives, PEOs) คือ
PEO 1. สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและสังคมโดยการประยุกต์ใช้หลักการ ทักษะ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Created value to organizations through the analysis, evaluation, and improvement of engineered systems and processes using appropriate manufacturing engineering methods and tools.
PEO 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้ามศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อจัดการและ/หรือเป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
Communicated effectively across disciplines and cultures to manage and/or lead activities in support of organizational goals and objectives.
PEO 3. พัฒนาตนเองตลอดเส้นทางอาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
Graduates will pursue lifelong learning in generating innovative engineering solutions using research and complex problem-solving skills.

   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในด้านต่าง ๆ (Student Learning Outcomes or Program Learning Outcomes, PLOs) ดังต่อไปนี้
1) อธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2) วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมการผลิตได้
3) บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต เพื่อออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้
4) รับผิดชอบในหน้าที่
5) สื่อสารและติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขาวิชาชีพได้ อีกทั้งสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และผู้ฟัง
6) ค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
7) ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพได้

วิศวกรรมการผลิต   

**นักศึกษารหัส B58xxxxx เป็นรุ่นสุดท้าย

  เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในประเทศให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้วิศวกรที่มีความรู้ด้านการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงถือว่าเป็นวิศวกรสาขาหนึ่งที่มีความจำเป็นมากที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้กับประเทศนั้น

วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

**นักศึกษารหัส B58xxxxx เป็นรุ่นสุดท้าย

   การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้าใจทั้งการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและมีความรู้ในด้านงานศิลปะเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สามารถผลิตในปริมาณมากได้ ราคาถูก มีความทนทานสามารถใช้งานได้เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภค จึงถือว่า เป็นวิศวกรสาขาหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้กับประเทศ

X