ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

กองทุนวิศวกรรมเครื่องกล

กองทุนวิศวกรรมเครื่องกลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาและสาขาวิชาในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
– สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– ช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
– สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาดูงาน กิจกรรมชมรม การเข้าร่วมแข่งขัน การจัดอบรมสัมมนา
– สนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์และตอบแทนสังคมด้านต่าง ๆ

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่


บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อบัญชี: กองทุนวิศวกรรมเครื่องกล มทส.
เลขที่บัญชี: 707-260951-5

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อบัญชี: กองทุนศิษย์เก่าเครื่องกล มทส.
เลขที่บัญชี: 707-260952-3

X