ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั่วไป
แคมป์ครอบครัวเครื่องกล
คืนสู่เหย้า
ชมรมยานยนต์
ชมรมการบิน
ชมรมโซลิดเวิร์ค
เปิดบ้านเครื่องกล
ฟุตบอลลีกส์เครื่องกล
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
SUT Survivor

กิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา
สัมมนาบัณฑิตศึกษา
ประชุม/สัมมนาวิชาการ

กิจกรรมสานความร่วมมือและอื่นๆ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเยี่ยมชมดูงาน
กิจกรรมอื่นๆ

X