ปรัชญา

ปรัชญา

ปรัชญาการผลิตบัณฑิต

    การบริหารจัดการงานภาคอุตสาหกรรมต้องอาศัยความรู้แบบบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบและควบคุมระบบให้เป็นไปอย่างมาตรฐานและปลอดภัย ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดสาขาหนึ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในการผลิตวิศวกรเครื่องกล เพื่อต้องการผู้ที่มีความรู้ในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทางวิศวกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ การติดตั้ง การใช้งาน ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเครื่องจักกล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบและผลิต บนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

X