วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อต้องการพัฒนาให้นักศึกษา

  1. มีความรู้อย่างพอเพียงที่จะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพ ได้รับใบประกอบวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในการทำงาน และสามารถเป็นผู้นำองค์กร

  2. สามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด

  3. มีความรู้ในการดำเนินโครงการ

  4. สามารถสื่อสาร และปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสหสาขาวิชาชีพและในสังคมพหุวัฒนธรรม

  5. เป็นผู้มีความรู้ร่วมสมัย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

  6. เป็นผู้มีสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท

X