ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. ทุนการศึกษา Thai Parkerizing Co. Ltd. 

(ปีการศึกษาละ 30,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี = 120,000 บาท)
คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

2. ทุนการศึกษา Thai Tohken Thermo Co. Ltd. (50,000 บาท สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ทุน)
คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ข้อกำหนด : ไปสหกิจศึกษาที่ Thai Tohken Thermo Co. Ltd.

3. ทุนการศึกษา บริษัท ยูนิฟาวดรี จำกัด  (45,000 บาท ต่อปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 อย่างละ 1 ทุน)
คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ข้อกำหนด : ไปสหกิจศึกษาที่ บริษัท ยูนิฟาวดรี จำกัด

4. รางวัลเรียนดีอันดับหนึ่งของแต่ละชั้นปี (ทุนละ 10,000 บาท)
คุณสมบัติผู้รับรางวัล : เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 และมีผลการศึกษาเป็นอันดับที่ 1 ของชั้นปี

5. ทุนเรียนดี 3 อันดับแรกของแต่ละชั้นปี (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)
คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 3 หรือ ชั้นปีที่ 4  และมีผลการศึกษา GPAX ≥ 3.00 ใน 3 อันดับแรกผลการเรียน GPAX ≥ 3.25 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

6. ทุนโลหการอุปถัมภ์ (20,000-40,000 บาท)
คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

X