ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ให้สามารถประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมโลหการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Engineering Program in Metallurgical Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)           วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)

ชื่อย่อ (ไทย)            วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bachelor of Engineering (Metallurgical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B. Eng. (Metallurgical Eng.)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

191 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรทางด้านโลหะ (Metallurgical Engineer)
  • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
  • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
  • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
  • วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control Engineer)
  • อาจารย์หรือนักวิจัย (Lecturer or Researcher)
  • วิศวกรด้านการขาย (Sale Engineer)

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามระบบประกันคุณ  ภาพระดับหลักสูตรและได้รับการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่งานโลหการ จากสภาวิศวกร

X